Standard Web Hosting Plan

Standard Web Hosting Plan သည္ သီးသန္႔ Hosting, Cpanel ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ Website ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား၊ Development ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

 

 

Account Specification Software / Services
One Free Domain Nucleus
2.5 GB Disk space Drag n Drop Site Creator
25 GB Bandwidth CGI Center
CPanel 11 (Pro) (Demo) Cpanel Demo User & Password x3demob Wordpress
Domains OS Commerce
5 Add on Domains osTicket
Unlimited Sub-domains PerlDesk
Domain Forwarders phpWebSite
E-mail b2evolution
Unlimited CPanel E-mail accounts Or 10 Web App Email Accounts PHP-Nuke
Auto Responders Forum
Mail Forwarders Joomla
Mail Filters Mambo
File Management Other Softwares
Web Based File Manager File Types
Unlimited FTP accounts All file types
Databases Flash, WMV, WMA, Real audio video, FFmpeg
Unlimited MySQL databases Price
PhpMyAdmin 65000 Ks/Year
 

 MyanPay ျဖင့္လည္း Payment ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

No. Of Years

 

Click here to check domain availability.
 

 

We accept Payment By Also MyanPay