စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Domain ႏွင္႔ Hosting ဝယ္ယူျခင္း
မိမိအလို႐ွိေသာ Domain, Hosting အတြက္ Domain, Hosting တန္ဖိုးေငြ အရင္ေပးသြင္းရပါမည္။ ေငြေပးသြင္းၿပီး ၂၄ နာရီမွ ၇၂ နာရီ အတြင္း Domain, Hosting, E Mail Accounts မ်ားကို ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ရ႐ွိေသာ Domain, Hosting, E Mail Accounts မ်ားကို ဖုန္း၊ E Mail မ်ားျဖင့္သာ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ Domain ႏွင္႔ Hosting ၏ သက္တမ္းမွာ ေငြေပးသြင္းသည့္ရက္မွ စတင္ကာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ Multiple Years တန္ဖိုးေပးသြင္းထားပါက ေပးသြင္းထားေသာ ႏွစ္တန္ဖိုးအလိုက္ သက္တမ္းရ႐ွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ၏ Domain, Hosting သက္တမ္းမကုန္မွီ ႏွစ္လအလိုတြင္ ဖုန္း၊ E Mail မ်ားျဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ သက္တမ္းမကုန္မွီ တစ္လအလိုတြင္ ေနာက္သက္တမ္းတိုးမည့္ႏွစ္အလိုက္
ေငြေပးသြင္းရပါမည္။ အကယ္၍ Domain Transfer လုပ္လိုပါက Domain သက္တမ္းမကုန္မွီ ၆ လ မွ ၃ လ အလိုတြင္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ သို႔မွသာ Authorization Code ေပးပို႔ပါမည္။

Domain Only With CPanel ဝယ္ယူျခင္း
Domain CPanel ပါဝင္ေသာ Domain ကို မိမိအလို႐ွိေသာႏွစ္အလိုက္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အမည္၊ ကိုယ္ပိုင္ Email မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ Domain Who is Database တြင္လည္း မိမိနာမည္ ေပၚလြင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Domain CPanel မွ Nameserver, Domain Forward စသည့္ Setting မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မိမိအလို႐ွိေသာ Hosting တြင္ Host လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ Domain ကို တစ္ျခား Domain Service ေပးေသာ ေနရာသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုပါက မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိ၏ Domain CPanel မွ Authorized Code ရယူႏိုင္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) law အရ Domain Transfer လုပ္ရန္ Domain ဝယ္ၿပီး (သို႔) Transfer လုပ္ၿပီး ရက္ ၆၀ ေက်ာ္မွသာ တျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္သလို Domain သက္တမ္းကုန္ခါနီးမွ ကပ္၍ Transfer လုပ္၍မရပါ။ အကယ္၍ Domain သက္တမ္း မတိုးလို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးလိုပါက ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ရသျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

Website Design ေရးဆြဲျခင္း
Website Design ေရးဆြဲရန္အတြက္ ေရးဆြဲရမည့္ Design Package အလိုက္ စရံေငြ တစ္ဝက္ ေပးသြင္းရပါမည္။ Website Design ေရးဆြဲရန္အတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ ေပးပို႕သည့္ ဓါတ္ပံု၊ စာသား၊ အခ်က္အလက္ စသည့္ ေပးပို႔သည့္ အေနအထားေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ တစ္ပတ္ႏွင္႔ အထက္ၾကာျမင္႔ႏိုင္ပါသည္။ ဓါတ္ပံု၊ စာသား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို Soft Copy (သို႔မဟုတ္) Hard Copy ျဖင္႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ Hard Copy ျဖစ္ပါက ဖတ္႐ႈရန္ အခက္အခဲ႐ွိႏိုင္ပါသျဖင့္ လက္ေရးမူျဖင့္ လက္မခံပါ၊ Computer စာစီျဖင့္သာလက္ခံပါသည္။ အပတ္စဥ္ (သို႔မဟုတ္) လစဥ္ Update လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ CMS Design Package မ်ား အတြက္ Update လုပ္ရမည့္ စာသား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားကို Soft Copy (Microsoft Word, JPEG, PSD Format) ျဖင္႔သာေပးပို႔ရပါမည္။ Website တြင္ အသံုးျပဳေသာ File မ်ား၊ စာသားမ်ား ၊ ဓါတ္ပံု မ်ား၏ မူပိုင္ခြင္႔ မ်ား ႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားပါက Design အပ္သူ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ Website Design ေရးဆြဲၿပီးပါက Draft အၾကမ္းကို Online တင္ျပၿပီး ဖုန္း၊ E Mail မ်ားျဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ထို Design ကိုၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္မႈကို Draft တင္ၿပီး တစ္လအထိလုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ တစ္လေက်ာ္ပါက ျပင္ဆင္ခေပးသြင္းရပါမည္။

Multiple Years ဝယ္ယူျခင္း
Webmaster Myanmar မွ မိမိတို႔၏ ဝယ္ယူထားေသာ Domain, Hosting စသည့္ Package မ်ားကို ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ စသည္ျဖင္႔ ဝယ္ယူထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ဝယ္ယူထားျခင္းအားျဖင္႔  Discount ရ႐ွိျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္းတိုးရန္ အလုပ္႐ႈပ္ရျခင္းမွ ကင္းေဝးျခင္း၊ အခ်ိန္မွီ သက္တမ္းမတိုးမိ၍ မိမိ၏ Domain နာမည္ဆံုး႐ႈံးရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

We accept Payment By Also MyanPay